Family says Eddie Money, 'Two Tickets to Paradise' singer, dies at 70

NASHVILLE, Tenn. (AP) — Family says Eddie Money, 'Two Tickets to Paradise' singer, dies at 70 .