Alexa
  • Directory of Taiwan

Itinerant discovers true meaning of Christmas, learns to count her blessings

Itinerant discovers true meaning of Christmas, learns to count her blessings

Marahil ay nakagawian na nating mga Pilipino na magbigay ng kasiyahan, magmahal, magpatawad at magbago sa buwan ng Disyembre. Sa buwang ito ay ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng ating tagapagligtas - ang bugtong na anak ng Diyos na si Hesukristo. Ganun din po ang pananaw ko matapos akong maglagi dito sa Taiwan. Sariwa pa rin sa aking alaala ang mga Kapaskuhang ipinagdiwang ko na malayo sa aking mga mahal sa buhay. Sa atin, punong-puno ng palamuti ang lahat ng sulok ng kalsada. Naggagandahang awitin ang pinatutugtog sa radyo. Masasarap ang pagkain. Dito, sobrang tahimik kami at trabaho lamang ang aming pinagtutuunan ng pansin. Ito ang dahilan kung bakit lumilipas ang magdamag na hindi man lang namin namamalayan ang preparasyon sa ating bansa. Tanging mga luha lamang ang nagiging saksi sa lahat ng pangungulila at pagtitiis na nararamdaman. Christmas has been an integral part of the Filipino tradition. During the month of December, we celebrate the birth of Jesus Christ - the Savior of mankind. It is a time of joy, forgiveness, renewal and love. Today, that's how I celebrate Christmas in Taiwan. I still remember those Christmases that I had spent away from my loved ones. In our country, entire streets are festooned with lanterns, twinkling lights and other holiday decors. Christmas carols are being played non-stop on the radio. There's a feast in every home. In Taiwan, we celebrated Christmas in total silence. We were buried in our work. Only our tears bore witness to the intense loneliness that we were feeling deep inside our hearts.
Ever since I renewed my relationship with God, I started looking at Christmas differently. I realized that we need not wait for December to show love, spread joy and forgive those who have wronged us. What is important is that Jesus resides in our hearts. He is the reason why we celebrate Christmas in the first place. God is the source of our blessings and happiness.
Sa araw ng Kapaskuhan, nasubukan na ba nating pagtuunan ng pansin kung sino ang may kaarawan sa araw na ito? Handa po ba tayong sumamba sa Kanya ng may kababaang-loob? Dahil sa ating pangangailangan at pagmamahal sa Diyos, ibinigay ng Diyos Ama ang regalo na si Hesukristo, ang Kanyang anak. (John 3:16) Have we ever thought of the birthday celebrant this Christmas? Are we willing to humble ourselves before Him and give Him praise? Katunayan po ay wala namang pinakamabisang tip kung hindi ang i-alay natin ang lahat sa Panginoon. Manalig po tayo sa kanya ng buong puso, ng walang pangingimi. Lahat po tayo ay dumaranas ng lindol sa buhay ngunit sabi ng ating Panginoon, "I give them eternal life and they shall not perish; neither shall anyone snatch them out of my hand." (John 10:28) Nakakatuwa dahil alam mong ang pananampalataya mo sa Diyos ay magliligtas sa iyo sa oras ng pangangailangan o panahon ng kadiliman. Kung sabagay, nasa kamay Niya ang mundo. We can renew our relationship with God by simply lifting up everything to Him, by having faith in Him. Never doubt Him. We will always be facing hurdles but worry not. God Himself said, "I give them eternal life and they shall not perish; neither shall anyone snatch them out of my hand." (John 10:28) Isn't that wonderful? Our faith in God will save us in our hour of need. He will take us out of the dark. This is not surprising really. After all, He's got the whole world in His hands. We should be thankful even for the trials that we are facing now - personal problems, financial struggles, illnesses. By doing so, we know that God truly loves us. He wants us to grow stronger by facing those challenges.
God is like our father on earth. He will never give you problems that you cannot overcome. In fact, He will be there to carry our load for us. Everything has a purpose and a plan. If you put God on top of your priority list, you will reap several benefits.
He will protect our loved ones, and enrich our lives. What's more, it's free. Your vices - alcohol, cigarettes and other earthly pleasures - do not only cost money, they could also lead to your financial ruin. You might even end up spending your cash bond. Your family will suffer too. Instead of catering to your personal needs, why not do something productive?
Malaking pagpapasalamat po sa Diyos dahil may isang tulad ng Pinoy Express na tumutugon ng madalian sa aming pamilya tulad ng pagpapadala ng salapi sa pakikipagtulungan ng Cebuana. Ang nakaka-angat sa kanila sa iba ay ang mainit na pagtanggap nila sa amin hindi bilang kostumer kung hindi bilang isang kapamilya. I thank the Lord for companies like Pinoy Express. What differentiates them from other companies is their quality of service. They treat us like family members, not just as customers. They always make us feel at home.