• Directory of Taiwan

National Taiwan Sport University

No. 250, Wenhua 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333325, Taiwan
(03)328-3201
(03)328-4047
https://www.ntsu.edu.tw

National Taiwan Normal University

National Taitung University

No. 369, Sec. 2, University Rd., Taitung City, Taitung County 950309, Taiwan
(089)318-855
(089)517-316
https://www.nttu.edu.tw/

National Taipei University of Education

National Ilan University

National Taipei University of Business

National Taichung University

National Quemoy University

National Pingtung University

National Penghu University of Science and Technology

National Open University

No.172, Zhongzheng Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247031, Taiwan
(02)2282-9355
nouwww@mail.nou.edu.tw
https://www.nou.edu.tw/

National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism

National Kaohsiung University of Science and Technology

First Campus:No.1, Daxue Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824005, Taiwan|Nanzih Campus:No.142, Haizhuan Rd., Nanzi Dist., Kaohsiung City 811213, Taiwan
(07)601-1000
https://www.nkust.edu.tw/index.php

National Kaohsiung Normal University

Yushan National Park Headquarters

No.515, Sec. 1, Zhongshan Rd., Shuili Township, Nantou County, 553203, Taiwan
(049)277-3121
(049)234-8274
https://www.ysnp.gov.tw/

Special Police Sixth Headquarters, National Police Agency

Kinmen National Park Headquarters

No.460, Sec.2, Boyu Rd., Jinning Township, Kinmen County 892010, Taiwan
(082)313-100
(082)313-134
kmnp@mail.kmnp.gov.tw
http://www.kmnp.gov.tw/

National Highway Police Bureau

No.70-2, Banshanya, Liming Vil., Taishan Dist., New Taipei City 243083, Taiwan
(02)2909-4111
(02)2909-2564
https://www.hpb.gov.tw/

Taroko National Park

No.291, Fushi Village, Xiulin Township, Hualien County 972003, Taiwan
(03)862-1100
(03)862-1263
tarokonp@taroko.gov.tw
https://www.taroko.gov.tw/

National Conscription Agency Ministry of the Interior

No.21, Guangming Rd., Chung-Hsin New Village, Nantou City, Nantou County 540217, Taiwan
(049)239-4438
https://www.nca.gov.tw/

National Fire Agency, Ministry of the Interior

8F., No.200, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231007, Taiwan
(02)8195-9119
https://www.nfa.gov.tw/

The Seventh Special Police Corps, National Police Agency

The Fifth Special Police Corps, National Police Agency

The Second Special Police Corps, National Police Agency

Special Police First Headquarters, National Police Agency

No.301, Sec. 2, Linong St., Beitou Dist., Taipei City 112202, Taiwan
(02)2821-8137
(02)2827-4651
https://www.spfh.gov.tw

The Third Special Police Corps, National Police Agency

Shei-Pa National Park Headquarters

No.100 Shueiweiping, Fusing Village, Dahu Township, Miaoli County 364002, Taiwan
(037)996-100
(037)996-302
service@spnp.gov.tw
https://www.spnp.gov.tw/#

National Audit Office

No.1, Hangzhou N. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100010, Taiwan
(02)2397-1366
(02)2397-7889
https://www.audit.gov.tw

National Yang-Ming University Hospital

National Taiwan University Hospital Hsinchu Branch