• Directory of Taiwan

National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall

No.505, Sec. 4, Ren’ai Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110054 , Taiwan
(02)2758-8008
sun@yatsen.yatsen.gov.tw
https://www.yatsen.gov.tw/

National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall

No. 505, Sec. 4, Ren'ai Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110054, Taiwan
(02)2758-8008
(02)2758-4847
sun@yatsen.org.tw
https://www.yatsen.gov.tw/

National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall

Dr. Sun Yat-sen Library

No.505, Sec. 4, Ren’ai Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110054, Taiwan
(02)2758-8008
sun@yatsen.gov.tw
https://www.yatsen.gov.tw/

National Sun Yat-sen University

Koo Foundation Sun Yat-Sen Cancer Center

National Chiang Kai-shek Memorial Hall

National Chiang Kai-shek Memorial Hall

National Chiang Kai-shek Memorial Hall

Sun Yun-suan Memorial Museum

No. 10, Ln. 6, Sec. 2, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100057, Taiwan
(02)2311-2940
(02)2311-4862
http://www.sysmm.org/

Taipei World Trade Center Exhibition Hall Trade Mart

Li Kang Cultural Hall for Chinese Herbs Industry

Taipei Zhongshan Hall Management Office

Taipei World Trade Center Exhibition Hall

No. 5, Xinyi Rd., Sec. 5, Xinyi Dist., Taipei City 110202, Taiwan
(02)2725-5200
(02)2725-1305
twtc@taitra.org.tw
https://twtc.com.tw/

Hotel Orchard Park-New Hall

No.777, Daguan Rd., Dayuan District, Taoyuan City 337001, Taiwan
03-3851188
03-3856653

Fame Hall Garden Hotel

Taipei Zhongshan Hall

National Theater & Concert Hall

Pingtung Performing Arts Hall

No.427, Heping Rd., Pingtung City, Pingtung County 900007 , Taiwan
(08)765-5852

Wanhua New Immigrants' Hall

Fame Hall Garden Hotel

No. 150, Ln. 141, MinshengRd., LongtanDist., Taoyuan City 325014, Taiwan
(03)433-9090
service@fhgh.com.tw
https://www.fhgh.com.tw/cht

Gen. Sun Li-jen Residence

Sun Tours

E. Sun Securities Co., Ltd.

Jin Sun Futures

E. Sun Financial Holding Co., Ltd.

E. Sun Bank

Sun Color Culture

Sun Moon Lake Youth Activity Center

No. 101, Zhongzheng Rd., Riyue Vil., Yuchi Township, Nantou County 555005, Taiwan
(049)285-0070
(049)285-0037
smlyac@cyc.tw
http://sun.cyh.org.tw/

Sun Moon Lake