Lienchiang County Government

Lienchiang County Council

Lienchiang County Cultural Affairs Department

No.136-1, Qingshui Vil., Nangan Township, Lienchiang County 20942, Taiwan
Tel:(083)622-393
(083)622-584
http://www.matsucc.gov.tw

Lienchiang County Hospital