Kinmen County Government

Kinmen County Council

Cultural Affairs Bureau of Kinmen County

No.66, Huandao N. Rd., Jincheng Township, Kinmen County 89350, Taiwan
Tel: (082) 328-638
(082) 320-431, (082)-323-553
http://www.kmccc.edu.tw/

Cultural Affairs Bureau of Kinmen County