Alexa

陳水扁接見諾魯外交部長

陳水扁接見諾魯外交部長

總統陳水扁九日接見諾魯共和國外交、財政兼經建計劃部長亞定、工商資源部長皮契爾,雙方並就農業技術合作、引進諾國勞工等議題交換意見。