Alexa

中央氣象局 1週天氣預報

中央氣象局 1週天氣預報

發布時間:105年 1月30日17時 0分有效時間:自 1月31日 0時起至 2月 6日24時止
一、天氣概況: 31日華南雲雨區東移及東北季風影響,中部以北、東半 部地區有短暫雨,南部地區亦有局部短暫雨。
 2月1日至3日大陸冷氣團影響,北部、東北部氣溫較低 ,其他地區早晚氣溫亦低;中部以北、東半部地區及南部 山區有短暫雨,其他地區為多雲。
 4日大陸冷氣團略減弱,北部及東半部地區仍有短暫雨, 其他地區為多雲到晴。
 5日強烈大陸冷氣團南下,6日強烈大陸冷氣團影響,各 地氣溫下降,北部及東半部地區有短暫雨,其他地區為多 雲到晴。

二、天氣預報: *臺北市:  1月31日 陰短暫雨   15至17度  2月 1日 陰短暫雨   14至15度  2月 2日 陰短暫雨   13至14度  2月 3日 陰時多雲短暫雨  13至15度  2月 4日 陰時多雲短暫雨  14至17度  2月 5日 多雲時陰短暫雨  14至17度  2月 6日 多雲短暫雨   12至14度
*北部地區:  1月31日 陰時多雲短暫雨  13至18度  2月 1日 陰短暫雨   14至17度  2月 2日 陰短暫雨   13至15度  2月 3日 陰時多雲短暫雨  13至16度  2月 4日 多雲時陰短暫雨  14至18度  2月 5日 多雲短暫雨   13至17度  2月 6日 多雲短暫雨   12至15度
*中部地區:  1月31日 多雲短暫雨   14至22度  2月 1日 多雲短暫雨   15至21度  2月 2日 多雲短暫雨   13至20度  2月 3日 多雲短暫雨   14至20度  2月 4日 多雲時晴   14至22度  2月 5日 多雲時晴   14至21度  2月 6日 晴時多雲   12至18度
*南部地區:  1月31日 多雲    16至25度  2月 1日 多雲    16至24度  2月 2日 多雲    15至22度  2月 3日 多雲時晴   14至23度  2月 4日 多雲時晴   15至25度  2月 5日 多雲時晴   16至24度  2月 6日 晴時多雲   15至21度
*東北部地區:  1月31日 陰短暫雨   15至18度  2月 1日 陰短暫雨   14至17度  2月 2日 陰短暫雨   14至16度  2月 3日 陰短暫雨   14至17度  2月 4日 陰時多雲短暫雨  15至18度  2月 5日 陰時多雲短暫雨  14至19度  2月 6日 多雲短暫雨   12至15度
*東部地區:  1月31日 多雲時陰短暫雨  17至21度  2月 1日 陰時多雲短暫雨  17至20度  2月 2日 陰時多雲短暫雨  16至19度  2月 3日 多雲短暫雨   16至19度  2月 4日 多雲短暫雨   16至21度  2月 5日 多雲短暫雨   17至20度  2月 6日 多雲短暫雨   16至17度
*東南部地區:  1月31日 陰時多雲短暫雨  18至24度  2月 1日 陰時多雲短暫雨  18至23度  2月 2日 陰時多雲短暫雨  18至21度  2月 3日 陰時多雲短暫雨  17至22度  2月 4日 多雲短暫雨   17至24度  2月 5日 多雲短暫雨   18至23度  2月 6日 陰短暫雨   17至20度
*澎湖地區:  1月31日 多雲短暫雨   15至19度  2月 1日 陰時多雲   16至18度  2月 2日 多雲時陰短暫雨  15至17度  2月 3日 多雲短暫雨   15至17度  2月 4日 多雲時晴   16至17度  2月 5日 多雲時晴   16至18度  2月 6日 晴時多雲   14至16度
*金門地區:  1月31日 陰時多雲短暫雨  10至16度  2月 1日 陰時多雲短暫雨  9至14度  2月 2日 陰時多雲短暫雨  9至13度  2月 3日 多雲短暫雨   9至14度  2月 4日 多雲時晴   10至15度  2月 5日 多雲時晴    9至15度  2月 6日 晴時多雲    9至14度
*馬祖地區:  1月31日 陰短暫雨    8至11度  2月 1日 陰時多雲短暫雨  8至10度  2月 2日 陰時多雲短暫雨  7至 9度  2月 3日 多雲時陰短暫雨  7至10度  2月 4日 多雲時陰短暫雨  8至11度  2月 5日 多雲時陰短暫雨  9至12度  2月 6日 晴時多雲    8至11度