• Directory of Taiwan

National Taiwan University Hospital

Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital

Minghsin University of Science and Technology

National Chiayi University

National Chi Nan University

National Chengchi University

No.64, Sec. 2, Zhinan Rd., Wenshan Dist., Taipei City 11605, Taiwan
(02)2939-3091
(02)2937-9611
https://www.nccu.edu.tw/

National Changhua University of Education

Nanhua University

Nan Kai University of Technology

Ming Chi University of Technology

No.84, Gongzhuan Rd., Taishan Dist., New Taipei City 24301, Taiwan
(02)2908-9899
(02)2904-1914
https://www.mcut.edu.tw/

National Defense University

Ming Chuan University

Meiho University

Lunghwa University of Science and Technology

No.300, Sec. 1, Wanshou Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 33306, Taiwan
(02)8209-3211
(02)8209-4650
https://www.lhu.edu.tw/

Ling Tung University

No.1, Lingdong Rd., Nantun Dist., Taichung City 40852, Taiwan
(04)2389-2088
(04)2389-5293
http://www.ltu.edu.tw

Kaohsiung Medical University

Kao Yuan University

National Chin-Yi University of Technology

No.57, Sec. 2, Zhongshan Rd., Taiping Dist., Taichung City 41170, Taiwan
(04)2392-4505
(04)2392-3363
https://www.ncut.edu.tw/

National Dong Hwa University

I-Shou University

National Quemoy University

National Taiwan Normal University

National Taitung University

No. 369, Sec. 2, University Rd., Taitung City, Taitung County 95002, Taiwan
(089)318-855
(089)517-316
https://www.nttu.edu.tw/

National Taipei University of Nursing and Health Sciences

National Taipei University of Education

National Taipei University of Business

National Taichung University

National Pingtung University

National Formosa University

National Penghu University of Science and Technology